Information om behandling af personoplysninger

1. Indledning

Formålet med dette dokument er at informere dig om, hvordan Danmarks Apotekerforening behandler dine personoplysninger i forbindelse med din anvendelse af appen ”Apoteket” og dine rettigheder i den forbindelse. 

Appen indeholder almindelige og følsomme oplysninger om dig og dine eventuelle børn og andre personer, du er værge for. Nogle af de mest følsomme oplysninger om dit privatliv er dem, der vedrører dig og din families sundhedstilstand, og det respekterer vi, hvilket du kan læse mere om i det følgende.

2. Den dataansvarlige

Danmarks Apotekerforening er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i appen. Henvendelse til Danmarks Apotekerforening kan ske via de kontaktoplysninger, som fremgår af punkt 10 nedenfor.

Hvis du vælger at bestille varer via appen, videregives dine relevante personoplysninger til det apotek, du bestiller varer hos, jf. punkt 6 nedenfor. 

3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål?

Oplysninger

Som led i oprettelsen som bruger i appen indsamles og behandles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mailadresse, dit foretrukne apotek, CPR-nummer, CTR-saldo samt helbredsoplysninger herunder f.eks. recepter med tilhørende receptoplysninger, oplysninger om lægemiddel, ordinationer og udleveringshistorik samt de oplysninger du selv vælger at registrere, hvis du vælger at oprette en medicinhusker.

Oplysninger om udførte og anbefalede vaccinationer fra Det Danske Vaccinationsregister.

Appen indsamler statistik i anonymiseret form.

Formål

Formålet med behandlingen er at kunne stille appen og de muligheder, den giver for bestilling af lægemidler m.v., til rådighed for dig, herunder

Du kan se det i appen, hvis du har fået en ny recept, eller lægen har ændret din behandling. Du får en besked, hvis du har slået notifikationer til. Du kan klikke beskeden væk eller vente, til den forsvinder automatisk efter 30 dage.

Du har mulighed for at oprette faste bestillinger hos dit foretrukne apotek og bede dem bestille medicin hjem til dig. Du kan læse mere herom i forretningsbetingelserne.

Appen får oplysningerne om din CTR-saldo, priser efter eventuelt generelt tilskud og priser på visse typer medicin fra apotekets IT-systemer. Når apoteket bestiller en vare hjem til dig eller håndterer en fast bestilling til dig, vil det fremgå af din log på sundhed.dk.

Appen viser ikke alle detaljer fra medicinkortet. Du kan se dit fulde medicinkort, inklusiv tidligere recepter, på sundhed.dk.

Du kan oprette en medicinhusker, så appen sender dig en notifikation, når det er tid til at tage medicin. Medicinhuskeren anvender oplysninger fra dit medicinkort, når du tilføjer medicinen. Du indtaster selv alle oplysninger om eventuelle håndkøbslægemidler og kosttilskud. 

Danmarks Apotekerforening kan ikke holdes til ansvar for din medicinering, hvis notifikationer fra medicinhuskeren ikke når frem til din mobil, eller hvis du har indtastet forkerte oplysninger om fx tidspunkter og dosis.

Oplysninger om dine børn eller andre, du er værge for

Du har adgang til tilsvarende oplysninger og funktioner for

Du kan skifte bruger øverst til venstre på Assistent siden eller under Indstillinger.

4. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger i appen er samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. 

Der henvises til informationerne herom i samtykkeerklæringen, som du skal tiltræde for at kunne benytte appen. 

Du kan i punkt 7 nedenfor og i samtykkeerklæringen læse, hvordan dette samtykke kan tilbagekaldes.

5. Hvorfra henter vi dine oplysninger?

Når du er logget på og registreret som bruger i appen, kan du se aktuelle recepter, tidligere recepter, ordinationer (dit medicinkort) og tidligere gennemførte receptkøb på apoteket (højst 2 år tilbage).

Du kan også se din medicintilskudssaldo. Den oplysning kommer fra Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskuds Register (CTR) via apotekssystemerne.

Appen henter følgende data om dig fra følgende eksterne datakilder:

6. Hvem videregiver eller overlader vi dine oplysninger til?

Vi anvender eksterne leverandører til at hoste og drifte appen og de deri indeholdte oplysninger. Som led i leverandørernes behandling af oplysninger på vores vegne har vi indgået databehandleraftaler med samtlige leverandører, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger leverandørerne at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder. 

Hvis du anmoder om receptfornyelse vil dine personoplysninger blive videregivet til din praktiserende læge via Det Fælles Medicinkort (FMK).

Hvis du vælger at bestille varer via appen, videregives dine relevante personoplysninger til det apotek, du bestiller varer hos. Det pågældende apotek er dataansvarlig for denne behandling, og dette er derfor alene et anliggende mellem dig og det pågældende apotek.

Hvis du bestiller et lægemiddel til hjemtagning på dit foretrukne apotek, får apoteket besked herom. Apoteket ekspederer dine recepter i deres apotekssystem, som hvis du var mødt op på apoteket.

Dine indtastninger og registreringer i medicinhuskeren er kun tilgængelige for dig og er beskyttet bag login.

7. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder. 

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den i punkt 10 angivne e-mailadresse. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget. 

Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os til brug for behandling af dine personoplysninger. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke kan ske ved, at du sletter din profil ved at gå til appens indstillinger og klikke på Nulstil data og fjern samtykke. Det vil samtidig betyde, at du ikke længere kan benytte appen. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen inden tilbagekaldelsen.

Retten til at klage 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over Danmarks Apotekerforenings behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

8. Sletning af dine data

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har samtykket til at gøre brug af appen. Vi sletter dine personoplysninger, så snart du sletter din profil i appen, medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare i længere tid, eller hvis det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav. 

9. Sikkerhed

De personfølsomme oplysninger, du registrerer i appen, er beskyttet bag login med MitID. MitID er udviklet for at skabe en let, sikker, tryg og pålidelig adgang til både offentlige og private virksomheder. Derfor er der en høj sikkerhed forbundet med brugen af appen.

Vi har herudover gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger, der behandles i appen, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Kontakt

Danmarks Apotekerforening er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles om dig og behandles i appen.

Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne behandling eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i punkt 7, kan du kontakte:

Danmarks Apotekerforening 
Bredgade 54
1260 København K
appen@apoteket.dk
Tlf. 31 44 77 02